Odporúčania užívania stolárskych pílových pásov

Úspešné rezanie s pílovými pásmi pásu nezávisí len od správnej špecifikácie pílového pásu, rovnako je dôležité dodržať správny režim pri pílení. Ak sa pri práci s pílovými pásmi budete riadiť nasledovnými inštrukciami, dostaví sa úspešný výsledok.

NASADENIE PÍLOVÉHO PÁSU: Pri nasadzovaní pílového pásu sa riaďte podľa pokynov výrobcu strojného zariadenia a ochranu ozubenia odstráňte až po nasadení pílového pásu .

VEDENIA: Vedenia musia byť nastavené tak, aby ležali v rovine so základom stroja. Kontrola podľa pravítka . Vzdialenosť medzi zadnou plochou vedenia a telom pílového pásu by mala byť 2-3 mm , viď . obr . 1 .

Obrázok 1: vedenie pílového pásu

NAPNUTIE PÁSU: Zvyšovaním napnutia pásu sa výrazne redukuje životnosť pílového pásu, napriek tomu, že sa dosahuje presnejší rez. Pri nasadzovaní pásu zvoľte mierne väčšie predpätie so zreteľom na tepelnú rozťažnosť pásu. Indikátor predpätia pásu po krátkom používaní sa ustáli na správnej hodnote.

REZNÁ RÝCHLOSŤ: Výsledok vysokej reznej rýchlosti je zníženie životnosti pílového pásu . Predĺžte životnosť pílového pásu používaním správnej reznej rýchlosti.

VÝMENA PÍLOVEHO PASU: Približne asi po 2 hodinách práce vymeňte pílový pás aj keď je ešte dostatočne ostrý . Stočte ho a nechajte ho asi 4 hodiny mimo prevádzky . Vnútorné napätia pásu sa takto zredukuje na potrebnú úroveň.

Pri práci vo väčšej dielni teda potrebujete mať vždy minimálne tri pílové pásy, aby každý mohol byť odobratý na 4 hodiny a takto ich následne striedať, ak pracujete nepretržite. Nedodržiavanie tohto pravidla má za následok roztrhnutie pílového pásu najčastejšie v mieste zvaru, čo dávame často neoprávnene na vrub zvaru, aj keď je tento prevedený odborne.

Používajte vždy správne rozvedené a nabrúsené pílové pásy – vyhnete sa ich znehodnoteniu.

Pre správne rozvedenie a nabrúsenie dodržujte nasledovný postup:

Pre každé ďalšie ošetrenie: