Drevo a nové technológie

Téma nástupu nových výrobných technológií je obvykle nesprávne spájaná či zamieňaná s vývojom a implementáciou strojových zariadení, prípadne softvéru. Často počúvam, že niekde „kúpili novú technológiu“ alebo „zlepšili technologické procesy“ či o „novej softvérovej technológii“. Poopravme však zamieňanie pojmu technológia so strojmi či softvérom vysvetlením tejto terminologickej nezhody.

Boris Bršel

Stroje

V súvislosti so strojovým zariadením konštatujeme predovšetkým postupujúcu všadeprítomnosť CNC strojov naprieč všetkými veľkosťami a rôznorodosťou výrobných kapacít. Prešli cestu od strojov monštruóznych, náročných na priestor, energie i obsluhu, k štíhlejším, rýchlejším a užívateľsky priateľskejším verziám.

Rôznymi obrábacími agregátmi sa zvýšila modulárnosť ich výbavy. A tak dnes máme k dispozícii výrobný prostriedok, na ktorom vykonávame združené operácie, vyžadujúce predtým dielňu plnú tradičných strojov. Nie je neobvyklé, ak na drevoobrábacom centre nielenže vŕtame, frézujeme, sústružíme, pílime, brúsime, driapeme, oblepujeme drevený obrobok, ale aj laserom popisujeme kožu, krájame molitan, pieskujeme sklo, režeme kartón, gravírujeme plech či z filamentov (vláken, pozn. red.) tlačíme 3D objekty.

Naozaj nové je teda to, že dnes i firma s jedným človekom môže prevádzkovať zariadenie na výrobu širokej škály produktov z rôznych materiálov. Na trhu je dostupná rozmanitá rozmerová rada takýchto strojov od stolových verzií až po stacionárne produkčné riešenia v širokom cenovom rozpätí. Stroje a zariadenia ovplyvnili v poslednom období technológiu výroby jej sproduktívnením a spružnením. Ponúkli nebývalé možnosti zákazkovej výroby a tvorby, no práve trhový priestor na tomto rozhraní využíva ponúkané možnosti doposiaľ nedostatočne.

Nástroje a náradie

Zmeny v oblasti nástrojového hospodárstva opätovne nemožno označiť za revolučné. Jednako sú však pozoruhodné. Značný posun v kvalite nástrojov priniesla agresívnejšia geometria ich ostria. Zákazkové profilové nástroje sú dostupné v krátkom dodacom termíne. Na trhu je širšia ponuka nástrojových materiálov. Diamantové nástroje výrazne zlacneli a rozšírila sa možnosť ich nasadenia aj na obrábanie masívu. Presnejšie upínacie systémy stopkových i kotúčových nástrojov priniesli nielen predĺženie životnosti ich ostria, ale niektoré doteraz nevyhnutné operácie eliminovali (brúsenie) alebo úplne vylúčili (ľavo-pravé čelné frézovanie masívu bez vytrhávania). Na Slovensku je uspokojivý, cenovo dostupný a kvalitatívne vyhovujúci servis ostrenia a údržby. Limitom výkonnosti stroja už obvykle nie je nástroj, ale jeho správny výber a zvolené prevádzkové parametre, z čoho rezultuje potreba vyššieho odborného povedomia prevádzkovateľov. Systém distribúcie nástrojov je rozdrobený do množstva dodávateľských firiem rôznej technickej a obchodnej úrovne, čo robí situáciu neprehľadnejšou a v konečnom dôsledku sťažuje výber a následné použitie nástroja. Takýto stav je obzvlášť frekventovaný v malých zákazkových výrobách bez prítomnosti špecializovaného nástrojového technika.

Materiály
Uplynulé štvrťstoročie prinieslo v oblasti základných a pomocných materiálov používaných v nábytkárskej výrobe dve kvalitatívne zmeny: dostupnosť a sortiment. Na trhu je pre výrobcu k dispozícii celá škála tuzemských i svetových drevín v širokej sortimentnej skladbe od reziva a dýh až po rôzne drevárske polotovary v požadovanom množstve, akceptovateľnej cene a v porovnaní s minulosťou aj s krátkou dodacou lehotou.

Zvlášť veľký pokrok sme zaznamenali v dezénoch aglomerátov a tiež vo vylepšených technických vlastnostiach veľkoplošných materiálov. Zarážajúca úroveň kvality imitácií dreva (štruktúra, farba, chyby), ako i jeho spracovania (povrch po pílení, otesávaní, dlhodobom používaní) dosiahla stav vytláčania natívu z trhu so všetkými negatívnymi dopadmi pre koncového spotrebiteľa.

Drevo ako prírodný, biologický materiál obsiahnutý v interiéri a vo veciach dennej potreby premosťuje pôvodné silné prepojenie človeka s prírodou. Strata či len narušenie takejto väzby ako dôsledok produktívneho spriemyselňovania výroby má nepochybne negatívny dopad na človeka v rôznych aspektoch. Nástup kompozitných materiálov, keď je zmiešané drevo, plast, sklené či uhlíkové vlákno s rôznymi spojivami, sťažuje výrobcom likvidáciu odpadu z vlastnej produkcie (piliny, hobliny, brúsny prach, kusové dielce). Bez účinného triedenia nie je v podmienkach malých a stredných firiem možné takýto materiál spaľovať či komprimovať do brikiet alebo peliet. V budúcnosti možno očakávať zvýšené nároky na ich ekologickú likvidáciu. Na ekologický dlh dnes vyrábame nábytkárske a drevárske výrobky, ktorých náležitá likvidácia v budúcnosti je finančne nedocenená a v aktuálnych cenách výrobkov neobsiahnutá. Dnes viditeľné skokové navyšovanie cien drevnej hmoty a výrobkov z nej je iba ekonomickým dôsledkom trhovej nerovnováhy a tento proces určite nereflektuje skutočnú hodnotu dreva ako prémiového materiálu.

Logistika

Nositeľom logistických procesov vo výrobe je obslužný personál zaradený v produkčnej hierarchii a podporovaný softvérom zasadeným do vnútrofiremného prostredia. Štvrťstoročie vo výchove odborných kádrov výrazne zaostalo za možnosťami doby a nenaplnilo očakávania ani potreby praxe.

Súčasná organizácia odborného vzdelávania a jeho smerovanie – napriek aktuálnej masívnej investičnej subvencii do dielní a odborných učební – neponúka optimistický výhľad. Z pôvodných slovenských drevárskych a nábytkárskych výrobných kapacít, ktoré zanikli, zostalo torzo a novovzniknuté malé prevádzky ich kapacitne, úrovňou organizácie ani kvalitou produkcie nemôžu nijako suplovať. Zvýšili sa však nároky na pracovnú silu v dôsledku potreby koncentrácie ekonomických, technických i obchodných zručností do štíhlych pracovných kolektívov. A tak rastie podhubie nemetodologicky vyškoleného personálu s nízkymi študijnými návykmi, zasadeného do drevárskeho výrobného procesu, čoho dôsledkom je vysoký stupeň neprofesionálnosti a amaterizmu v celom súkolesí prípravy a realizácie výroby i odbytu.

Najvýznamnejší, i keď nie prelomový, je vklad CAD-CAM prostredia do prepojenia obchodnej, konštrukčnej a produkčnej prípravy výroby. Softvérová základňa sa postupne stala užívateľsky prívetivejšia, s lepším prepojením a využitím jej výstupov vo výrobe. Zlepšil a zjednodušil sa prenos dát. Nikdy sme neboli tak blízko stavu, keď z počítačovej simulácie reálne s minimom dodatočných zásahov môže vzniknúť hotový výrobok či sofistikovaný dielec.

Hoci na začiatku tohto príspevku konštatujeme iba nevýrazné zmeny v drevárskych technológiách, na pozadí vyššie uvedeného je namieste priznať, že postupné technické vylepšovania, vyššia všeobecná dostupnosť strojov, materiálov, užívateľsky prívetivejšie softvérové prostredie a spoločné vnútropodnikové informačné okolie za hodnotené štvrťstoročie napísali v drevárskom a nábytkárskom odvetví novú paradigmu.

Bolo by však nenáležité domnievať sa, že všetko smeruje iba k lepšiemu. Veľkou výzvou do budúcnosti bude potreba vyrovnať sa s technickými možnosťami, ktoré nám dnes umožňujú vyrábať drevárske výrobky podľa ľubovoľných nárokov zákazníka či výrobcu s dopadom na čistotu štýlu a výrazovú hodnotu diel. Sme svedkami toho, keď sa z internetu stiahnutý motív nevhodne objaví na dielci alebo rezba kúpená z on-line obchodu sa úpravou zdeformuje na nepoznanie.

V minulosti mal vznik výrobku svoje organizačné pravidlá. Od zadania obchodníka cez ideový návrh výtvarníka až k výrobe modelu dizajnérom a následnému zhotoveniu prototypu konštruktérom a technológom. A po technických skúškach od overovacej až po sériovú výrobu viedla zdanlivo zdĺhavá cesta k zákazníkovi. Súčasná pružná zákazková, ale i sériová výroba s veľkým kvalitatívnym rozptylom umožňuje vstúpiť na trh výrobkom, ktorých hodnota zaostáva minimálne za možnosťami doby. Dostupnosť inšpirácií a podkladov na výrobky a výrobné možnosti priam nabáda na bezbrehé napodobňovanie či kopírovanie, bez znalosti súvislostí často so všetkými sprievodnými negatívami.

Azda nikdy viac ako dnes nejestvovala naliehavejšia potreba zásahu skutočného výtvarníka, konštruktéra a technológa v prospech kvality produkcie tak, aby výrobok niesol trvalé hodnoty a mal potenciál vytvorenia emocionálnej väzby so zákazníkom.

Ďalšie štvrťstoročie nepochybne prinesie vyššiu mieru účasti dizajnérov, bytových architektov, dekoratérov v realizačnom procese tvorby interiérov, solitérov či produktov dennej potreby. Tvorba bola doteraz arénou výtvarníkov, výroba v službách obchodu zasa doménou biznismenov. Technické a softvérové možnosti spolu s virtuálnym obchodným priestorom budú tieto hranice postupne stierať. Environmentálna naliehavosť premení svet jednorazových vecí s limitovanou životnosťou na veci s dlhým užívateľským cyklom. Predmety sa opätovne začnú dediť, budeme si ich vážiť predovšetkým preto, že vznikli snažením ľudí, z hodnotných materiálov so závažnou technickou a výrazovou hodnotou. Dnes k takýmto veciam radíme azda iba výrobky s vysokým podielom ručnej práce alebo s mimoriadnym dizajnérskym vkladom. V budúcnosti k nim pribudnú veci vyhotovené z autentických materiálov s identifikovateľným pôvodom a predovšetkým s nadčasovou úžitkovou a estetickou hodnotou. Nastupujúce výrobné a obchodné možnosti budú v prostredí všeobecne sa zvyšujúcej životnej úrovne a hodnotového povedomia ľudí v stave ponúknuť aj na konkurenčnom trhu výnimočné predmety, ktorých trvalá hodnota prispeje k lepšiemu svetu.